Pedagogische beleid

_MG_3406

Pedagogisch beleidsplan
In een pedagogisch beleid verwoordt een kinderdagverblijf de pedagogische ideeën die zij gebruiken in de omgang met de kinderen. Het is een ‘levend’ document die gebruikt dient te worden als leidraad en inspiratiebron. In een pedagogische beleidsplan worden de theoretische achtergronden gegeven en in een bijbehorend pedagogisch werkplan wordt de praktische uitwerking hiervan gegeven.

Uitgangspunten
Als pedagogische uitgangspunten hanteren wij de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten zoals ze zijn opgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen Walraven:

  • het bieden van emotionele veiligheid,
  • een bijdrage leveren aan de persoonlijke competentie,
  • een bijdrage leveren aan de sociale competentie,
  • overdracht van waarden en normen.

Binnen deze kaders formuleren wij een passende pedagogische visie waarin de kracht van de boerderijomgeving tot zijn recht komt.
Het pedagogische beleidsplan en bijbehorend pedagogisch werkplan liggen ter inzage op ons kinderdagverblijf.

IMG_4593

Wetenschappelijk onderzoek 
Uit diverse wetenschappelijk onderzoeken komt naar voren dat natuur en het ‘zijn’ in de natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen van groot belang is. De agrarische kinderopvang biedt uw kind van nature deze belangrijke ontwikkelingsstimulansen.

  • De uitdagende buitenruimte stimuleert het kind als vanzelf tot spelen en bewegen. Dit komt de motorische ontwikkeling ten goede waardoor het kind lichamelijk steeds meer aankan en zich fysieke vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.
  • Het buiten ‘zijn’ in een natuurlijke omgeving biedt kinderen de mogelijkheid te herstellen van stress en overprikkeling. Zij komen in de natuur tot rust waardoor zij zich beter kunnen ontspannen en weer zin hebben om te gaan spelen of aan een activiteit mee te doen.
  • Buiten zijn stimuleert tot samenspel waardoor kinderen spelenderwijs in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en persoonlijke weerbaarheid worden gestimuleerd.
  • Door buitenspel met andere kinderen af te kunnen wisselen met rustig rondkijken, krijgt het kind de mogelijkheid om tot persoonlijke groei en betekenis te komen. Een plekje waar het kind zich even kan terugtrekken kan van grote persoonlijke betekenis zijn.